Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ เว็บไซต์เดิมคณะบริหารศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการคิดเชิงบวก”
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพทางวิชาชีพบัญชี
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Digital Photography เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้าให้โดนใจ กระตุ้นยอดขาย”
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญร่วมชมการประกวดรำและนิทรรศการ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ฟ้อนสืบสานตำนานผ้า 5 จังหวัดอีสานใต้"
ขอเชิญร่วมชมการประกวดรำ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ฟ้อนลือเลื่องเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว"
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561
123456
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ ม.อบ.(บศ)01/2560
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ราคากลางการจ้างเหมาบริการตัชุดสูท โครงการสนับสนุนสูทประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดตกแต่งสถานที่และบูธนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
ราคากลางจ้างหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าคณะบริหารศาสตร์
ราคากลางจ้างเหมาบริการปรับปรุงลิฟต์โดยสารคณะบริหารศาสตร์

 

 

ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแน
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ BECIC 2016
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4"
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder imageคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์