Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ เว็บไซต์เดิมคณะบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการลงทุนและการทำกำไรในยางพาราด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตราสารอนุพันธ์)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่าน ในหัวข้อ "คอรัปชั่นมะเร็งร้ายทำลายชาติ"
ส่งข้อควรทราบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการและการชดใช้
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์
ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา สร้างพลัง Start up ธุรกิจ กับ "เจ๊จง หมูทอดร้อยล้าน"
ประกาศเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดออกแบบบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA - น.ส.ศิริลักษณ์ ชาลี
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ปีการศึกษา 2560
123456789
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรโลหะและกล่องบรรจุไวนิล
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ ม.อบ.(บศ)01/2560
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ราคากลางการจ้างเหมาบริการตัชุดสูท โครงการสนับสนุนสูทประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดตกแต่งสถานที่และบูธนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS2017 และประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 6
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแน
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ BECIC 2016
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4"
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์