Placeholder image
Facebook fanpage

สายด่วน 045-353804 แฟกซ์: 045 353805


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "สร้างบัณฑิต สู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารธุรกิจ" วิดีทัศน์แนะนำคณะ เว็บไซต์เดิมคณะบริหารศาสตร์

ขอเชิญอบรมกับนักเขียนชื่อดัง คุณสุภาพงษ์ นิลเกษ นักลงทุนและผู้เขียนหนังสือขายดี "หุ้นพลิกชีวิต" วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00-17.00 น.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในยุคการตลาด 4.0" (12-13 พฤษภาคม 2560)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)" วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตร MBA
ประกาศกำหนดการ และห้องเรียน English for CEFR 2017
ขอเชิญอาจารย์ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant"
วิทยาลัยแพทย์ฯ ให้บริการคัดกรองวัณโรคภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560
12345678
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรมชั้นปีที่ 3
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ ม.อบ.(บศ)01/2560
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ โครงการทัศนศึกษาดูงานบุคลากรคณะบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560
ราคากลางการจ้างเหมาบริการตัชุดสูท โครงการสนับสนุนสูทประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ 2560
ราคากลางการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกชนจัดตกแต่งสถานที่และบูธนิทรรศการ โครงการเปิดบ้านบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559
ราคากลางจ้างหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าคณะบริหารศาสตร์
 

ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแน
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ BECIC 2016
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4"
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)"
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805

เว็บไซต์เดิม คณะบริหารศาสตร์